$14.50USD
5 อีเมล พื้นที่ละ 5GB
English
Hosting and domain English language
บริการเสริมอีเมล
สำหรับบริการเสริม 5 อีเมล 5GB!

แพ็กเกจตั้งค่าระบบอีเมล 5 อีเมล พร้อมพื้นที่อีเมลละ 5GB! โดยสามารถใช้ร่วมกับโดเมนของคุณที่มีอยู่แล้ว และชำระค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตลอด ขึ้นอยู่กับการต่ออายุการใช้งานของโดเมนคุณ
$72.50USD
20 อีเมล พื้นที่ละ 5GB
English
Hosting and domain English language
บริการเสริมอีเมล
บริการเสริมอีเมล 20 อีเมล 5GB!

แพ็กเกจตั้งค่าระบบอีเมล 20 อีเมล พร้อมพื้นที่ใช้งานอีเมลละ 5GB! โดยสามารถใช้ร่วมกับโดเมนของคุณที่มีอยู่แล้ว และชำระค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตลอด ขึ้นอยู่กับการต่ออายุการใช้งานของโดเมนของคุณ
$145.00USD
50 อีเมล พื้นที่ละ 10GB
English
Hosting and domain English language
บริการเสริมอีเมล
บริการเสริมอีเมล 50 อีเมล 10GB!

แพ็กเกจตั้งค่าระบบอีเมล 50 อีเมล พร้อมพื้นที่อีเมลละ 10GB! โดยสามารถใช้ร่วมกับโดเมนของคุณที่มีอยู่แล้ว และชำระค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตลอด ขึ้นอยู่กับการต่ออายุการใช้งานโดเมนของคุณ
$58.00USD
OpenXchange 3 อีเมล
English
Hosting and domain English language
บริการเสริมอีเมล
บริการเสริมอีเมล์ Open Xchange 3 อีเมล

แพ็กเกจตั้งค่าระบบ Open Xchange 3 อีเมล์ พร้อมพื้นที่อีเมล์ละ 3GB! โดยสามารถใช้ร่วมกับโดเมนของคุณที่มีอยู่แล้ว หากต้องการเพิ่มจำนวนอีเมล ราคาอีเมลละ 250 บาทต่อปี
$78.30USD
ติดตั้งระบบ G Suite
English
Hosting and domain English language
บริการเสริมติดตั้งอีเมล
บริการเสริมติดตั้ง Google App อีเมล

แพ็กเกจตั้งค่าระบบ G Suite 1 (Gmail app for work) อีเมล พร้อมพื้นที่ใช้งานอีเมล 30GB! โดยสามารถใช้ร่วมกับโดเมนของคุณที่มีอยู่แล้ว แพ็กเกจระยะหนึ่งปีนี้ จะอยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานเรา ราคาอีเมลละ 2,700 บาทต่อปีต่อ 1 อีเมล