500.00THB
5 อีเมล พื้นที่ละ 5GB
English
Hosting and domain English language
บริการเสริมอีเมล
สำหรับบริการเสริม 5 อีเมล 5GB!

แพ็กเกจตั้งค่าระบบอีเมล 5 อีเมล พร้อมพื้นที่อีเมลละ 5GB! โดยสามารถใช้ร่วมกับโดเมนของคุณที่มีอยู่แล้ว และชำระค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตลอด ขึ้นอยู่กับการต่ออายุการใช้งานของโดเมนคุณ
2,500.00THB
20 อีเมล พื้นที่ละ 5GB
English
Hosting and domain English language
บริการเสริมอีเมล
บริการเสริมอีเมล 20 อีเมล 5GB!

แพ็กเกจตั้งค่าระบบอีเมล 20 อีเมล พร้อมพื้นที่ใช้งานอีเมลละ 5GB! โดยสามารถใช้ร่วมกับโดเมนของคุณที่มีอยู่แล้ว และชำระค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตลอด ขึ้นอยู่กับการต่ออายุการใช้งานของโดเมนของคุณ
5,000.00THB
50 อีเมล พื้นที่ละ 10GB
English
Hosting and domain English language
บริการเสริมอีเมล
บริการเสริมอีเมล 50 อีเมล 10GB!

แพ็กเกจตั้งค่าระบบอีเมล 50 อีเมล พร้อมพื้นที่อีเมลละ 10GB! โดยสามารถใช้ร่วมกับโดเมนของคุณที่มีอยู่แล้ว และชำระค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตลอด ขึ้นอยู่กับการต่ออายุการใช้งานโดเมนของคุณ
2,000.00THB
OpenXchange 3 อีเมล
English
Hosting and domain English language
บริการเสริมอีเมล
บริการเสริมอีเมล์ Open Xchange 3 อีเมล

แพ็กเกจตั้งค่าระบบ Open Xchange 3 อีเมล์ พร้อมพื้นที่อีเมล์ละ 3GB! โดยสามารถใช้ร่วมกับโดเมนของคุณที่มีอยู่แล้ว หากต้องการเพิ่มจำนวนอีเมล ราคาอีเมลละ 250 บาทต่อปี
2,700.00THB
ติดตั้งระบบ G Suite
English
Hosting and domain English language
บริการเสริมติดตั้งอีเมล
บริการเสริมติดตั้ง Google App อีเมล

แพ็กเกจตั้งค่าระบบ G Suite 1 (Gmail app for work) อีเมล พร้อมพื้นที่ใช้งานอีเมล 30GB! โดยสามารถใช้ร่วมกับโดเมนของคุณที่มีอยู่แล้ว แพ็กเกจระยะหนึ่งปีนี้ จะอยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานเรา ราคาอีเมลละ 2,700 บาทต่อปีต่อ 1 อีเมล